ޔުކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއިމެދު އ.ދން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޗޮންގޑޫއީއަށް އައި ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ކޮށްފި

ފައުޖުތަކުގެ ދައުރާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވުނު ވާހަކަތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ސޫރިޔާއިން ހަނގުރާމައިގެ އިން ފަހަނައަޅާ ގޮސްފިކަމަށް ޢަރަބި ޑިޕްލޮމެޓުންވެސް އިއްތިފާޤުވޭ- ޖޯން ކެރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ ބިލު ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށް ފޮނުވައިފި

ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓް އަންނަމަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވެނީ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

އަފްޣާނިސްތާނު ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓްތައް މުޅިދުނިޔެއަށް އިއުލާންކުރާނަން