ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ކުރިޔަށްއޮތް ތިންދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ-

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ފެހިފަތް 3 ފަރާތަށް ދެއްވައިފި

ލުހާންސްކްގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާކުދިން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހަތަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އާސަންދައިގައި ހިމަނައިފި

ޓެކްސީ ސްޓޮޕް ބޯޑުތައް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހަރުކުރަން ފަށައިފި

މިއަދުވެސް ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުން ހުއްޓިފައި

އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ ހާއްސަ ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނ

މޫދުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓް މަދުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ