ބައެއް އޮފީސްތަކުގެ ހިންގުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

އެހެން އަހަރުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު މި ރޯދަމަހު ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް މަދު

އައިއޯއެމްއިން ރާއްޖެއަށް ސެކިއުރިޓީ ވެރިފައިން ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ރަޖިސްޓްރީގައި ފޮޓޯ ހިމެނުމަށް 1170 އައިޑީ ނަންބަރު އީ.ސީ އަށް ފޮނުވި

ރ.ވަންދޫގައި ބަހައްޓާ އިންސިނެރޭޓަރ ގަތުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

ލަންދޫ އާއި އިނގުރައިދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޤާއިމުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިނގި ހާދިސާގައި ޑޮކްޓަރުންގެ އިހުމާލެއް ނެތް-

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ދީފި