އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 4 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

24 ގަޑިއިރު ފެންދޫކުރުމަށް 7 ކާއި 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވާނެ

މިދުވަސްވަރު ދޫކުރާ ފެނަށް ބިލް ނުކުރާން ނިންމައިފި

ރިޕޯޓް: މާލޭން ފެންކެނޑުނުތާ 3 ދުވަސް

މިރޭ 9:00 އިން ފެށިގެން 12:00 އަށް މަރުކަޒްތަކުން ފެންދޫކުރާނެ

ފެން ކުންފުންޏަށް ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް ދޭންފަށައިފި

އިމަރޖެންސީކޮށް ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތްދޭނެ

ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާނެ

ފެންފޯރު ކޮށްދިނުމުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެހީ ލިބޭނެ - ދުންޔާ