އަތޮޅުފެންވަރުގަޔާ ރަށު ފެންވަރުގެ އަދަބީ މުބާރާތްތައް ފެށުން މުހިންމު

ބަޖެޓުގައި ރިކަރަންޓް ހަރަދު 10.2 ބިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެ

ގްރޫޕް މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤްކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް

ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯނަށް ވިހި މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާލިބިއްޖެ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ 70 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޕެރޭޑެއް

ގެއްލުނު ސަފާރީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސް ބިމުގައި ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ މަގްސަދުތައް ހާސިލްވަންދެން އުދުވާން ކުރިޔަށްގެންދާނެ

ނ.މާފަރުން 5 ފޫޓަށްވުރެ ދިގު މެރުވާނާ ގަހެއް ފެނިއްޖެ - ޕޮލިސް މީޑިއާ