ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް 5 މީހަކު ހޯދަނީ

ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތުން އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނަގާނުލައި ކުރިއަށް ދިއުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް

މާރާމާރީއާ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލު ހިންގާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހަނިކުރުމަށް ހުށައެޅި އިސްލާހް ބަލައިގެންފި

ޓީޖީއެސްޓީ ދިވެހިން އަތުން ނުނަގާގޮތަށް މަޖްލިހުން ފާސްކޮށްފި

އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު ކުއްޖަކު ހޯދާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

140 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ ފައިނަލް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ޤާނޫނު ފާސްވުމުން ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ބަދަލުވާނެ