ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާ ތެރޭ އިންޑިއާއިން ހިލަ ވެލި ގެނެވޭނެ- އެސްޓީއޯ

އެޗްއައިވީ ހުރި ލޭ އެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

މާދަމާ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔެވުންފަށަނީ

ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެގާރަ ގައިދީއަކު ހިންމަފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުކުޝީމާ ރިއެކްޓަރުން ލީކުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެއްނޫން

ދަރުބާރުގެ ތަރައްޤީކުރަނީ 2 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން- މިނިސްޓަރ

ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބާއްވަ ބައްދަލުވުން ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ދަރިވަރުން ކިޔެވި އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކޮށްފި