ސޫރިޔާއިން ހަނގުރާމައިގެ އިން ފަހަނައަޅާ ގޮސްފިކަމަށް ޢަރަބި ޑިޕްލޮމެޓުންވެސް އިއްތިފާޤުވޭ- ޖޯން ކެރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ ބިލު ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށް ފޮނުވައިފި

ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓް އަންނަމަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވެނީ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

އަފްޣާނިސްތާނު ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓްތައް މުޅިދުނިޔެއަށް އިއުލާންކުރާނަން

ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ވޭކަ އަޕް ނައުގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަފީރު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ވެވަޑައިގެންފި