ބަނގުރާ ކައްކަމުންދިޔަ ދެ މީހަކު އއ.ރަސްދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަޖުމަބެލުމުގެ ބޯހިމެނުމެއް ބޭއްވާނެކަން ޑީއެންޕީއިން ހާމަކޮށްފި

އެމްބީސީއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢާންމު މުރާޖާގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ރޭޑިޔޯގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނުތާ 51 އަހަރު ފުރިއްޖެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުން

ޒޯންތަކަށް ޙާއްސަ ލައިސެންސް ކާޑުތައް ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ބިލް ތަސްދީޤު ކޮށްފި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުން ހާސިލްކުރާނެ ކަންތައް އިއުލާންކުރަނީ