މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކުރާފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

އެސްޓީއޯގެ ދެ ތިޖޫރީއެއް ފަޅާލައި 3 ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވަގަށް ނަގައިފި

އަލްހާންގެ މައްސަލާގައި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕީ.ޖީ އަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 4 މެންބަރަކު މިއަދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނެސް، އިހުމާލުވުން ހައްލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ޑިނަރ ނައިޓެއް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖަރުމަނުގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފި