ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީ ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އާ ޤާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ކުރިން، އިޖްރާތުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުން މުހިންމު

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ 6 ދުވަސް ފަހުން ފެނިއްޖެ

ޔުނިވަސިޓީ އެކްސްޗޭންޖް ސްކޮލަޝިޕަށް ދަރިވަރުން ހޮވުން

ރާއްޖޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދުނަ ނުދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް ސާކް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ސަލީމް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ސަލްޓަން ޕާކު ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި