ރ.ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރު ކަމަށް ހޮވަން ފޮނުވި ނަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ އަދި އޮބްޒަރވްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފާސް ދޫކުރަން ފަށައިފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް

ރ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރަކު މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ، މަޢާނީ ހޯދައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 3 މީހަކު ކ.ގުރައިދޫއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށްނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕީޖީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި އެކު ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފަށައިފި