ގެނބެމުންދިޔަ 4 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު، ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ބަދުއަޚްލަޤީ މައްސަލައެއްގައި ގދ ތިނަދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމުން މުހިންމު-

ގުރައިދޫގެ ބަނދަރުގެ ބޭނުން ކުރާ މީހުނަށް އުނދަގޫތަކެއް ވަނީ

ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް މިއަހަރު ދޭން ނިންމައިފި

ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް

"ޣައްޒާ ފަންޑަށް މާލެއިން އެކަނި 3.4 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ދޫކުރާ ނަންބަރުތައް ވަކި އަދަދެއްނެތި ދޫކުރަންފަށައިފި