ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަނީ

ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން އެދެފި

ދިވެހިން ބޭރު ޤައުމްތަކުގައި ހޭދަކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭކުރަނީ

ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިންއާ ގުޅޭ ތަކެތި ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެޕާޓީން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެއިން ތެޔޮ ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު މިހާރު އޮތީ ބިޑް ކުރާ ހިސާބުގައި - އަދީބު

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ޓުވީޓަރ އެކައުންޓަކީ ސައްޙަ އެކައުންޓެއް ނޫން-އެމްއެންޑީއެފް

ބައެއް ސުކޫލުތަކުގެ ލައިބްރަރީތައް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ހުޅުމާލެ ކަންނެލި ޖެޓީއާ ދިމާ ފަޅުތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކުފެނިއްޖެ