ދިއްދޫއާއި ވެލިދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔާތްކުރުން އެމްޓީސީސީއަށް

"ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑައެއް ނުކުރާނެ"

ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކޯސްތަކެއް ހިންގަނީ

" ފަހި913 " ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް

އިންޑިއާގައި ސްކޫލް ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ، 20 ކުދިން ޒަޙަމްވެއްޖެ

އަޒްމިރާލްދާ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޕީޖީ ބިސާމް، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސަފީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިފި

މާލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ބޭނުން ހިފަނީ