ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު 46 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1900އަށް

ކާށިދޫގައި "ޖާބިރު އެއާޕޯޓު"އެޅުމަށް ނިންމައި އެމަސައްކަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތައް ހުޅުވާލަނީ، ޚިދުމަތް ލިބޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

ރަށަށްގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީނުވާން ބޭނުންވާ 46 މީހަކު މިރޭ ފުރުވާލަނީ

އައު ޕަސެންޖަރ ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ: އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

މެޝިނަކަށް މައްސަލަ ދިމާވި ނަމަވެސް ޓެސްޓް ކުރެވޭ އަދަދު މާބޮޑުތަން މަދެއް ނޫން: މަބުރޫކު

އީ-ސްޓޯރ މެދުވެރިކޮށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން މިހާރު ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ

ރަށަށްގޮސް ކަރަންޓީނުވާ ގޭގައި 60 އަހަރުންމަތީގެ އެއްވެސް މީހަކު ހުރެގެން ނުވާނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 3697 3698