ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި، ރައްޔިތުންގެ ޤައުމީ ނިންމުން މާދަމާ!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިކަމަށްވާ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް 2 ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ނިންމާލާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކުއެވެ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެރިރަށް މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ލިބޭފަދަ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ސިއްރުފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ނަގަން ނިންމައިފި

މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

އެއަރޕޯޓުން މާލެއަށް ފެރީތައް ފުރާ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުގެނެސް، ވޯޓަރ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރެންޓު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެންޕޭން ދަތުރުތައް ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ސެކިއުލާ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރަން އުޅުނު ބަޔަކާ ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެ - ދީނީ ޢިލްމުވެރިން

ތިނަދޫ ރަސްމީ ފާލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ "ދޮވެމި އެރައިވަލް ޝޮޕް" ބޮޑުކުރުމަށްފަހު ހުޅުވައިފި

ދެ ކޮރެއާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް!

މަޓިސް މަޤާމުން ވަކި ކުރަން އުޅޭކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަށް މަޓިސްގެ ރައްދު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1471 1472