ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއަކީ ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްކަމަށް ސްވިޓްޒަލެންޑުން ކަނޑައަޅައިފި

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުޅިވަރު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙް ހުށަހަޅައިފި

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކޯވިޑް19 ގެ ޓެސްޓާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިފަ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ އެޗްއާރުސީއެމްގެ އޮފީހުން މުހިއްމުބައެއް ސާމާނުތައް ވަގަން ނަގައިފި

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ

މައްސަލަތައް ކުރިމަތިނުވާނެގޮތަށް ކަރަންޓީން ނިޒާމްވަނީ ލާމަރުކަޒު ކުރެވިފައި- ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ސްވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ކޯޗުން ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ވޯޓްލުން އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު

38 ގެސްޓުހައުސެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދީފި

ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި ބޯއިކަޓްކުރުމަށް ޔޫރަޕުން ގޮވާލަމުންދާތީ ރާއްޖެއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 4274 4275