ޑެންގީއާ ދެކޮޅަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

ހިޖާމާ ޖެހުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށަނީ

އޭޑީކޭއިން ބޯން ޑެންސިޓޮމެޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ހެލްތް މިނިސްޓަރ ނ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

އެމްއާރއައިގެ ޚިދުމަތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭ އަލުން ފެށޭނެ

1 2 ... 374 375 376 377 378 379 380 ... 410 411