ކުޅުދުއްފުށީގައި މެޓާރނިޓީ ހޯމްގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

މިއަހަރު، 3 ރަށެއްގައި އަލަށް ސިއްހީ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރަނީ

18 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި- މިނިސްޓްރީ

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް

މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން 2 ހޮސްޕިޓަލަކުން ޑައިލިސިސްގެހިދުމަތް

އިތުރު ތިން ރަށެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ފާރމަސީ ހުޅުވައިފި

ހަމައެކަނި އަގުބޮޑުކުރުމަކުން ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ-

އެގްޒާމް ކެންސަލްކުރީ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިނުވުމުން - އެމްއެމްސީ

ވ.އަތޮޅަށް އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ހަމަޖައްސަނީ