ހުޅުލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު ބްރިޖް އެޅުމަށް 8 ޤައުމަކުން 19 ކުންފުންޏެއް

ބީ.އެމް.އެލަށް "އައުޓްސްޓޭންޑިންގެ ކޮމިއުނިޓީ އިނީޝިއޭޓިވް އެވޯޑް" ލިބިއްޖެ

އޮލިމްޕަސް އިމާރާތުގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިފޭނެގޮތް ހަދަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު ބްރިޖްއެޅުމަށް ކުންފުނިތަކުން ޝައުގުވެރިކަން

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ކާޑުގެ ޕިން ބަދަލުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު އެއާރޕޯޓުން ފެންނަގޮތަށް ހެދޭނެ

ވިލާ ކޮލެޖް ގެ ގޮތްޕެއް ސްރީލަންކާގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އިންޑިއާ ފައިސާގެ އަގު ދުވަހަކުވެސް ނުދާހާ ދަށަށް

ފެލިވަރުގައި އެއާރޕޯޓު އެޅުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި

1 2 ... 480 481 482 483 484 485 486 ... 489 490