ބީއެމްއެލްގެ ޚާއްސަ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިމަހުގެ 28ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަނީ

ފެރީގެ ހިދުމަތުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވީ ކުލި ދެއްކުން ލަސްވެގެން- އެމްޓީސީސީ

ރާއްޖޭގެ ޕީ.ޕީ.އައިގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ފުރަތަމަފަހަރަށް އާންމުކޮށްފި

ރަމަޟާން މަހާދިމާކޮށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން ގޮޅިތައް ދޫކުރަންފަށައިފި

ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތަށް ފޯމް ބަލައިގަތުން

ރާއްޖެއިން އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު 24.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލްގައި ރަސްމީކޮށް އީ-ޓިކެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ހުޅުލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު ބްރިޖް އެޅުމަށް 8 ޤައުމަކުން 19 ކުންފުންޏެއް

ބީ.އެމް.އެލަށް "އައުޓްސްޓޭންޑިންގެ ކޮމިއުނިޓީ އިނީޝިއޭޓިވް އެވޯޑް" ލިބިއްޖެ

1 2 ... 418 419 420 421 422 423 424 ... 428 429