ހަފީޒާ އަބްދުއްސައްތާރު

3209 ލިޔުން

އާއިލީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަންނަނީ

ޗައިނާ އީސްޓަންގެ ދަތުރުތައް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބާއްވަން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ-ބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ

މެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ރިޔާޟު ފެއަރއަށް

ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަކީ މިހާރު ދުނިޔެއަށް މިސާލެއް: ވަޒީރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓުގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯނަކާއެކު 100 ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލެއް އަޅަނީ

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ޝަރުއީ ހަމަތަކަށްފެތޭ ކްރެޑިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކޮށް ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން މިދިޔަމަހު ދައުލަތަށް 310 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އައިޓީބީ ޗައިނާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް "އެންމެން މޫދަށް"

ކައްކާ ލޮނު ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ

ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ފުލްމޫން ރިސޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: ސަޢީދު

ހަފްތާ ބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: މާލީ ވަޒީރު

ޔުނާން ޕްރޮވިންސާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ

ފުރަތަމަ 4 މަހު ދަޢުލަތަށް 12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް، މިއީ %4.2 ކުރިއެރުމެއް

ގިނަބަޔަކު މުދަލު ޒަކާތް ނުދައްކާކަން ފާހަގަކުރެވޭ: ޚުޠުބާ

މުވާސަލާތުގެ އެންމެ ޒަމާނީ ރަސްމަގަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލާނަން: ރައީސް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 160 161