ހަފީޒާ އަބްދުއްސައްތާރު

1238 ލިޔުން

"ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ވަރަށް ކާމިޔާބު"

އެމްޓީޑީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިމަހު 30 ވަނަ ދުވަހު

ސްވިޓްޒަލޭންޑުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް 6.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު

މެންޗެސްޓަރއިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެންމެ މަޤްބޫލް މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

ނައިޓް މާކެޓްގެ 145 ސްޓޯލް މިހާތަނަށް ވިކިއްޖެ

ވީ.އައި.އޭއަށް ޖެއްސި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު %15 އިތުރުވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކޮށްފި

މީރާއަށް 2 ލައްކައަށްްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް އެމްވީކޭގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްއާއެކު ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ފެށިގެންދާނެ

އިންކަމް ޓެކްސް ބިލް މިމަސް ނިމޭއިރު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނަން- ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި 5 މަސްދުވަހުގެތެރޭ 331.7 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކުންމިންގ ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމްކުރަން އެންމެ ރީތި ރިސޯޓަކަށް ނިޔާމަ

މިދިޔަމަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.09 ބިލިއަން ރުފިޔާ!

ރިސޯޓްތައް ހަދަން ތަންތަނުން ވެލި ނެގުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ވިވެކް އޮބްރޯއީއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއަރ މާދަމާ

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެެރެކުރި މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

ކަސްޓަމްސް ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިންޑިޔާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 61 62