ހަފީޒާ އަބްދުއްސައްތާރު

1368 ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ފެޑަރޭޝަނެއް އުފައްދައިފި

އެމްޓީސީސީ ފެރީތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 70.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ބުކިން ޑޮޓް ކޮމްގައި އެންމެ މަޤްބޫލީ ދެކުނު އިންޑިއާގެ ސިޓީތައް

މާލެ ސިޓީގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ 26 ފަރާތަކަށް ދީފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަނީ

މާޓާ ފެއަރގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

ލޮނުފެނުން މަސް ފިނިކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދި 8 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެލެކްސްއިން މަސް ގަންނަ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތުކުރުމަށްޓަކައި ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ

މޯލްޑިވިއަންއިން ޗައިނާއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނާގައު ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން، އެއަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރަނީ

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް - އެސްއެމްއީތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް 350 މިލިއަން ރުފިޔާ

ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް މުހިއްމު- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ޙިދުމަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް 189 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓަންޓްސް ފޯރަމް އަންގާރަދުވަހު ފަށަނީ

ނޭހާ ދޫޕިއާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އާއިލާއާއެކު ރާއްޖެއަށް

މިނީސޯގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 68 69