އަޙްމަދު ނާސިޙް

2892 ލިޔުން

އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާ، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދަރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފޭސްބުކްއަށް އޮތް މަޤްބޫލުކަން ކުޑަވެ، އިންވެސްޓަރުންނަށް ކަންބޮޑުވުން

ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން: ރައީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވިގޮތަށް ފިއްލަދޫގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ދައްޕަރު އަލުން ހިމަނުއްވައިފި

ދުވަސްވީ ސިޔާސަތުތަކަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ - ރައީސް

ފަރަށް އަރާފައިވާ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ވަނީ އިހުމާލުވެފައި!

ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރަނީ 3 ރީޖަން، 6 ޒޯން އަދި 20 އައިލެންޑް ކްލަސްޓަރއަށް ބަހާލައިގެން

މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްޠިޞާދަށް 5.6 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިދާނެ

ކާނާ ޔަޤީންކަމަށް ރާއްޖޭގައި ގޮދަން ފުށް އުފައްދަން ފަށަނީ

ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އިޒްރޭލްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޔޫކޭއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ހުށަހަޅައިފި

ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ފާތިހު ޕޮލިހުން ކެނޑުނީ މިއަހަރު!

ތަހުޤީޤުކުރުމަށޭ ކިޔަފާއި ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޤާނޫނު ދަންނަކަމެއް ނޫން: ޝަމީމް

1

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުން

އީޔޫގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްބަސްވުންތައް މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ޗައިނާއަށް

ނިއުޒިލޭންޑުގެ އިޤްޠިޞާދު އާރާސްތުކުރުމަށް ބޮޑު އިންވެސްމަންޓެއް

މިދިޔަ ހަފްތާތެރޭގައި ކޯވިޑަށް 41.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮށްފި

ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާގެ އިސްވެރިން ޙިއްޞާކޮށްފި

ގޯޖެކް އަދި ޓޮކޮޕީޑިއާ އެއްކޮށްލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145