އަޙްމަދު ނާސިޙް

2916 ލިޔުން

ރައީސް މުޢިއްޒުއާއެކު ކާމިޔާބު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު: ޖައިޝަންކަރު

ރައީސް މުއިއްޒު މި ނިންމެވީ އެއްވެސް ރައީސަކަށް ނިންމަވަން ކެރިވަޑައިނުގަތް ނިންމެވުމެއް!

ސަރުކާރަށް 6 މަސް: 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި ހުރި ސޮވްރިން ފަންޑު 50 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ސިޑްސް4: ރައީސްގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ރާއްޖެެއިން މުހިއްމު ކާމިޔާބީތަކެއް

ތަރައްޤީ އައު އުސްމިންތަކަށް ވާސިލުވުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފަސޭހައިން ލިބެންޖެހޭ: ރައީސް

ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ: ރައީސް

އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ހޯދަން ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް

ބޭނުންވަނީ އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން؛ މޫސުމީގޮތުން ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑީ ރާއްޖެއަށް: ރައީސް

ރައީސްގެ މެސެޖު ދުނިޔެއަށް: އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައިފިނަމަ 65 މިލިއަން މީހުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭނެ

100 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ތަރައްޤީކުރާނަން: ރައީސް

ސަފަރުމަހުގެ ފަނަރަވިލޭރޭ: ސުޕަރ ބުލޫ މޫން އާއި ސަޓާންވެސް ފެންނާނެ

ޑްރައިވަރަކާއި ނުލައި ދުއްވާ "ރޮބޯ" ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް އެމެރިކާގައި ފަށަނީ

ޖަމުޢިއްޔާތަކެއް އުވާލެއްވުމަށް ނެރުއްވި އިއުލާން ބާތިލް!

ފުޅަނދުބުރަށް މިއަހަރުވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް؛ ކުޑަކުދިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑު

ހއ. އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ނަފްރަތު އުފެދުމަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެެއް އަޅަންޖެހޭ

އިމިގްރޭޝަނާއި ގުޅޭ ފަހުމުނާމާގެ ސަބަބުން އޮފިޝަލުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެންދާނެ: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު : ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން 23 ރިސޯޓަކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

ބޮލަކަށް 3500 ރުފިޔާގެ މަގުން މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 26.7 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ވާދަކުރަން އިލޮން މަސްކު ކުންފުންޏެއް ލޯންޗުކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 145 146