ޙުސައިން އަމީން

90 ލިޔުން

ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުފަތުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މުޅިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން - މިނިސްޓަރ އަސްލަމް

ކައުންސިލަރުންގެ މަހާސިންތާ: ރަށްރަށުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވަޒީރުންނާ ޙިއްސާކޮށްފި

ބަޖެޓާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ބައްދަލުކުރަނީ!

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރެބިއުނަލަށް އަހަރަކު 5 މައްސަލަވެސް ނުބެލޭ - ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

މީރާގެ ބޯޑަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ ވަކި މީހަކަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ގެންނަ އިސްލާޙްތަކެއްނޫން - ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ރައީސް ޔާމިނާއި އަދީބުގެ ކޯޓުރޫމް ބައްދަލުވުން

އެމްއާރުއެމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އެންމެބޮޑު މަޤުޞަދަކީ އިސްލާޙީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ %5 ފައިސާއިން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ - ރައީސް ނަޝީދު

ބާލިންގ މެރަތަންގައި 2 އެތުލީޓަކު ބައިވެރި ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓް ރައްޔިންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމުން ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެ

ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މުއައްސަސާތަކާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ 2 މަޤާމަށް، މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެކުރިން ނަން ހުށަހަޅާނަން - ރައީސް އޮފީސް

ޕެންޝަން ފަންޑަށް މަހަކު 90 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭ

މަރުވާ މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު ނުލިބޭތީ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ލިބެންޖެހޭ 7.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި

ދަށު ކޯޓުތަކުން ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުން ވޯޓާސްލިސްޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސުޕަރ ކޮމިޓީ އުފައްދަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕް ތާއީދެއް ނުކުރި

ކައުންސިލަރުންނަށް ބާއްވާ ފޯރަމުގައި މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

އެންމެބޮޑު ދައްޗަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި މުވައްޒިފުން މަދުވުން - ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

މަސްވެރިކަމުގެ ބިލަށް ވަރަށްގިނަ އިސްލާޙްތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ - މެމްބަރުން

« 1 2 3 4 5