ޙުސައިން އަމީން

451 ލިޔުން

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސަކަށް ހިސާން ޙުސައިން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ސަސްޕެންޑްކޮށް، މަޤާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އަރީފް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އިސީއަށް ފުއާދު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވި 7 މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ބެޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާ މިންވަރާ ގާތައްވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގިފައިނުވޭ - އެމްއެމްއޭ

އަންނަމަހުގެ ކުރީކޮޅު އާޤާނޫނު ތަސްދީޤް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ - ޝަރީފް

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 58 އިސްލާޙު!

އުއްތަމަ ފަޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީގެ ބުދަދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

އަބޫދާބީ ފަންޑުންދޭ ހިލޭ އެހީ 50 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ހަޔާތުގައި ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަން

ޑރ.އަފްރާޝީމާއި ރައުދާގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު، މިހަފްތާގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާނަން - ރައީސް

ބަޖެޓްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ، އަވަހަށް މަޝްރޫޢުތައް ފެށުން - ރައީސް

މިއަހަރު އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައިވާނީ، މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމަށް - ރައީސް

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއްގެ ވެރިއަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވުރެ މަތީގާ ނުހުރެވޭނެ - ރައީސް

މެޑެލް ހޯދި ކުޅުންތެރިންނަށް ރައީސްގެ މަރުޚަބާ ދަންނަވައިފި

"މިސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު އެމްޓީސީސީ އޮތީ ހަތަރު ސަތޭކަ މިލިޔަން ރުފިޔާއިން ދަރާފައި"

ޓެންޑާ ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެންސް، ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކުރަނީ

ޤާޟީ ހައިލަމަށް ނުފުޒުފޯރުވިކަން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައެއްނުވޭ

ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ތަނަވަސް ކުރުން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 23