ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ސާކު ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ބާއްވަ ޚާއްސަ ޓެލެކޮންފަރެންސް މިއަދު ހަވީރު

އިމަރޖެންސީ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13އަށް އަރައިފި

ކޯވިޑް-19 : މާލެއާއި ވަކިން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި އޮޕަރޭޝަން ފުޅާކުރަނީ

ކޯވިޑް19: އޮފީސްތަކުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ސީއެސްސީއަށް އަންގަވައިފި

ކުރީގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ގޮވާލައްވައިފި

ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ، ސްކޫލް ދަރިވަރުން ބޭނުން ކުރާނެ ޚާއްސަ ސްކީމެއް އެކުލަވާލަނީ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އިންތިހާއަށް މުހިންމު!

ކޯވިޑް-19 : ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ހަދާ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލައިފި

1 2 ... 507 508 509 510 511 512 513 ... 524 525