''ފެހި ފަތް'' އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ވިއްކޭނެ ގޮތްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ނ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތަކެއް ހަދަނީ

ސުވިޗް އޮފް ހަރަކާތް މާލެފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގައި ބާއްވައިފި

އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ އެއްފަހަރާ އެހާގިނަބަޔަކު ހާލުގަޖެހުނ

ސުނާމީގެ އިންޒާރަށް ޑިޒާސްޓަރ އިން ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ

މަޑިފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑުބައި ހިއްކާ ނިންމައިފި

ރިޕޯޓް: ސުނާމީގެ ބިރުވެރިކަން ތަޖްރިބާކުރިތާ 10 އަހަރުފުރުން

ނޮޅިވަރަންފަރު ނަރުދަމާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުން އެހީ