މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެކަން ނުކުރަން އީޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ނުލިބެނީ ވަށާޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުކުރާތީ: ވަޒީރު

މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ 100 ރަށުގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރާ މަރުކަޒުގެ ޤާއިމްކުރެވޭނެ: ވަޒީރު ޠާރިޤު

ރަމަޟާންމަހު ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

މިއަދުން ފެށިގެން ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ނަގާނީ 750 ރުފިޔާ

ޤުދުރަތީ ރައުސުލްމާލު ހިސާބުކިތާބުކުރުމާ ގުޅޭ ދިރާސާ ހެދުމަށް 1 ލައްކަ ރުފިޔާ ދެނީ

އަންނަމަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯގެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރަނީ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނީ އެންމެންގެ ޝާމިލުވުމާއެކު: ޠާރިޤް

ވިލިމާލޭގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމަވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 157 158