މާލޭގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ނުސާފުވެފައި: ނައީމް

މަޑިވަރު ފަޅުން ވެލިނަގާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރަސްފަރީގެ ފަރަށާއި ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް، މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން: އީޕީއޭ

ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް ތިލަފުށި ގޮނޑުން ދުން އެރުން ހުއްޓުވަނީ

ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ވެލިގަނޑު ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މަޑުޖައްސާލަން އަންގަވައިފި

ކުނި ވަކިނުކޮށް ނެރޭނަމަ ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ކުރާގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފި

މޫސުމާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި

ވައިގަދަވާނެތީ ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 106 107