ދަ ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ދިގުރަށް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރގެ ހޯލް އޮފް ފޭމްއަށް ރާއްޖޭގެ ސީކްރެޓް ޕެރަޑައިސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން މަޑުޖައްސާލައިފި

1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް ވިއްކާލައިފި

ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރި ރިސޯޓްތަކަށް އަލުން ލައިސަންސް ދީފި

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރަނީ

ޓިވެކްއިން ހިންގި ދެވަނަ ކޯހުން ދަސްވެނިވި 48 ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ރަހާ ރިސޯޓް އަންނަ ޖުލައި މަހު ހުޅުވަނީ

ސަޓާ އެވޯޑްސްއަށް އޮންލައިންކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 78 79