ރާއްޖޭގެ މަޤްބޫލުކަން އަދިވެސް އެންމެ ބޮޑީ އަންހެން ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި

ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިދުމަތްދޭ 16 އަތޮޅެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް ނިމިއްޖެ

ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގިނައިންދާ 14 ރަށެއްގައި ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ބޯޑު ބަހައްޓާ ނިމިއްޖެ

ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮކްޓޯބަރުމަހު ހާމަކުރަނީ

ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރި 21 ރަށެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދެފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ރާއްޖެއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޭމް ފޮތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ހިލްޓަން ބްރޭންޑުގެ 120 ހޮޓާ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އަަޅަނީ

ސަފާރީތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށްވެއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 83 84