ދުބާއީގެ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް އަންޑަރ 13 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މަޓާޓޯއިން މިފަހަރު މެދުއިރުމައްޗަށް

ވަރލްޑް ޓުއަރިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ސީއެންއެންއިން އެކުލަވާލި އޭޝިޔާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓުގެ ލިސްޓުގައި ވޯލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޗޭންޖް ފެއަރ ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފްވެފައި ނެތުމަކީ ހިތާމަކުރާކަމެއް- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

އަމާޒަކީ އަހަރަކު 2.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުން - ރައީސް ޞާލިޙް

ޖަނަވަރީމަހު ފަތުރުވެރިކަމަށް %6.5 ކުރިއެރުމެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71 72