ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާޖަސްތާނު ސްޓޭޓްގެ އުދައިޕޫރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

15 ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމާމެދު މިމަހުގެ 23ގައި ކޮމިޓީގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ވަކި މީހަކު އިންތިޚާބުވެގެން މައްސަލައެއް ނުއުފެދޭނެ

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން އެއްބަސްވުމަކަށް ނައިސް ނިމިއްޖެ

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންތެރޭގައި ކަންބޮޑުވާވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް

ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ވެރިކަމެއްގައި ތަރައްޤީގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު ފައްޓަވާނީ ނޫނު އަތޮޅުގައި-ޔާމީން

ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ހަމަޖެއްސި ފްލެޓުތައް އެޅޭނީ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިގެން

މާދަމާ ވޯޓާރސް ލިސްޓް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ: އީސީ

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އެމްޑީއޭއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

1 2 ... 758 759 760 761 762 763 764 ... 817 818