މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން އާ މަޖިލީހުގައި އެބަހުރި

ޖަޕާނުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވަފުދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބައެއް މާއްދާ އުވާލަން އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފި

ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތައް އީސީ އިން ބަލަން ފަށައިފި

ޒަކާތާ ބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ހަތް ސަތޭކަ ހަތަރު ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ސާފުކޮށްދީފައިވާނެ - އުމަރު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރުމުގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ

އިންތިޚާބުން ބަލިވިޔަސް، ބަލި ޤަބޫލުކުރާނަން- ޔާމީން

1 2 ... 757 758 759 760 761 762 763 ... 817 818