ޕީޕީއެމްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް އަނެއްކާވެސް މަހްލޫފް

ޤައުމާއިގެން ކުރިއަށް ކޯލިޝަނުގެ ޢިޖްތިމާއީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ބިލްބޯޑް އިފްތިތާހް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ނަމޫނާ ދައުލަތެއް ނެތީ ހަމަޖެހުމެއް ނެތީމަ- ޑރ.ވަހީދު

ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކުރީ ސަރުކާރުގެ ޕާޓްނަރުން ހިމާޔަތްކުރަން

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ހދ. މަކުނުދޫ ގައި އެއަރޕޯޓެއް ހައްދަވައިދެއްވާނަން - ނަޝީދު

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު ރިސޯޓްތަކެއް ތަރައްޤީކުރާނަން-ވަހީދު

ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާނަން- ނަޝީދު

އެމްޑީޕީއިން ތިޚާބުގެ %70 ކާމިޔާބުކުރާނެ- ނަޝީދު