ސަރުކާރަށް ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުން- ނައިބްރައީސް

ގިނަ އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް

ޖީ.އެމް.އާރު މައްސަލައިގައި އިނާޒާއި ސަލީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

10ހާސް މީހުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް 3މަސްތެރޭ އެއަދަދު ހަމަކުރުމަށް ނޭންގޭނެ

ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމް މާލެ ވަޑައިގަތުން

ރޭގެ މުޒާހަރާގައި 11 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

24 ދާއިރާއެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

ލިސްޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ޕީޕީއެމުން އެދިއްޖެ

1 2 ... 616 617 618 619 620 621 622 ... 632 633