ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނަން-ޔާމީން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވޭ: މައުމޫން

ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް

ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ޚާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނަން – ޔާމީން

އެމްޑީޕީގެ "ވަރަށް ވެދުން" ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ސިޓީ ފުލުހުންނަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސާރވާއަށް ކެނޑިނޭޅި ބަޔަކު ހަމަލާދެމުންދޭ: އިލްކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މެންބަރަކު އައްޔަންކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޑރ.މުހައްމަދު ލަތީފް ސީ.އެސް.ސީގެ ރައީސްކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި

ޕީ.ޕީ.އެމްއާއި އެކު ކޯލިޝަން ހަދާ އެއްވެސް ޕާޓީއެއް މާޔޫސްވިޔަކަ ނުދޭނަން - ޔާމީން