ރާއްޖޭގައި ނަމޫނާ ދައުލަތެއް ނެތީ ހަމަޖެހުމެއް ނެތީމަ- ޑރ.ވަހީދު

ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކުރީ ސަރުކާރުގެ ޕާޓްނަރުން ހިމާޔަތްކުރަން

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ހދ. މަކުނުދޫ ގައި އެއަރޕޯޓެއް ހައްދަވައިދެއްވާނަން - ނަޝީދު

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު ރިސޯޓްތަކެއް ތަރައްޤީކުރާނަން-ވަހީދު

ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާނަން- ނަޝީދު

އެމްޑީޕީއިން ތިޚާބުގެ %70 ކާމިޔާބުކުރާނެ- ނަޝީދު

ޕީޕީއެމަށް ރައްޔިތުން ތާޢީދު ކުރަނީ ރައްޔިތުން ނާއި ހަމައަށް ސިޔާސަތު ތަކެއް ގެނެސްދޭ ޕާޓީއަކަށް ވުމުން-ޖަމީލް

ވޯޓު ނުލާނަމަ ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރެސީއެއް ނުގެނެވޭނެ- ޑރ.ވަހީދު

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ އަންހެނުން ނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ޤާއިމް ކޮއްދޭނަން-ޖަމީލް