ސުލްހަވެރި، ސައްހަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް އދ އިން ގޮވާލައްވައިފި

އަމާންކަމާއެކު އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަންސް އިން އެދިއްޖެ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް ގާބިލް ތަޖުރިބާހުރި މީހުން ހޮވުން މުހިންމު- ނައިބްރައީސް

ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ސަރުކާރަށް ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުން- ނައިބްރައީސް

ޖީ.އެމް.އާރު މައްސަލައިގައި އިނާޒާއި ސަލީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

ގިނަ އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް

10ހާސް މީހުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް 3މަސްތެރޭ އެއަދަދު ހަމަކުރުމަށް ނޭންގޭނެ