އޯފިޑާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ އެއްބަސްވުމެއް

ރާއްޖެއިން ހާސިލްކުރާ ލަނޑުދަނޑިތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޓީއެއް

ބިދޭސީންގެ އިންޝުއަރެންސް ޕްލޭނަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މަދިރި އާލާވުން ހުއްޓުވުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތައް ބަލަނީ

ޑެންގީ އާއިބެހޭ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ދީފި

ޕެންޝަން ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް 3 މިލިޔަނައްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އިޒްރޭލުގެ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ގޮވާލައިފި

ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަފްތާއެއް ފާހަގަ ކުރަނީ