ކުށްވެރިންގެ ފައިގަ ޓެގް ހަރުކުރުމަށް 20ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

"ސިފައިންގެ ލަވަ" މުނާސަބު ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުން ނުކުރަން އެދެފި

ރޭގެ ހާދިސާތަކުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން-

ރޭގެ ހާދިސާގަ ލިބުނު ގެއްލުންތައް ނައިބްރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު 4 ގެއަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން

ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 30ހަކަށް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް

މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި، އަލިފާނުގެ ތިން ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލޭގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކެއް

ޑައުންސިންޑްރޮމް ދުވަސް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފި