މަންތާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ދީފި

ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ޕީޖީއާއި އެކްޓިންގ ސީޕީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުކުރަނީ

ބަ.ކަމަދޫ ކައުންސިލާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިހާން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ޙާޒިރުކުރަނީ

ތިލަފުށީގައި ތަރައްޤީކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕޯރޓުގެ މަސްޓަރޕްލޭން މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މާލެ ސަރަޙައްދަށް ބަހާނީ 3000 ހެލްމެޓް - ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ގައްދޫގައި ހުޅުވައި ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

"ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ގަދަބާރުން ވަދެ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަކީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތް ހިންގުމެއް ނޫން"