މުހީތުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުޑަ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު

ރައީސް، ޗާންގީ އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލްގެ ވަފްދަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި

ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރައްވާނެ

މުޝައްރަފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކޯޓެއް ޤާއިމްކޮށްފި

ޕީ.އެސްގެ އޮފީސް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސީ.އެސް.ސީ އަށް ލިބިދޭ ބިލެއް

ރާއްޖޭގެ ހަތްދިހަ އެއްވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ މާލޭގެ އޮޑިޝަން ނިމި 4 ބައިވެރިން ހޮވައިފި

މިހާތަނަށް ޕެންޝަން ފަންޑަށް ދޭއް ޕޮއިންޓް އެކެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ