ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު އަބްދުﷲގެ ހަޔާތްޕުޅު

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުމިރޭ ދިހައެއް ޖަހާއިރު ހަމަވާނެ

ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ މިންވަރަށް ބަނދަރުތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް

ދެ ބަސްތާ ފޯއް ވަގަށްނެގި މީހަކު 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ދެ އައިޑީކާޑު އޮތުމަކީ ވެދާނެކަމެއް: ޑީ.އެން.އާރު

ހައްޤު ހޯދުމަށް އިހްތިޖާޖްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ

ހުޅުމާލެ ހިއްކުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސިވިލް އެވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުނެރެފި