" ޕާސްޕޯޓުގެ އަގުވައްޓާލާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން "

އޮމާނުން ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ތިނަދޫ އިންޖީނުުގެ ރޯވި މައްސަލައިގައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް، ތުރުކީގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

މިރޮސްލޮވް ޔެނެޗް، ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކިއްސަރު ފެއަރ ވަރަށް ކާމިޔާބު- ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

ގުޅިފަޅު ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް

ކޫއްޑޫ ފުއްޓަރުފަރާތަށް ލަނޑާނަގަން އެރި އުޅުނު މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކެވުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ 26 ގައި ފަށަނީ