ވާނީ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުންދަނީ ކުރަމުން

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލަށް އިސްލާހެއް ނުގެނެސް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު މަގާމުން ރިޓަޔަރކުރައްވައިފި

ވިސާ ފޯމުގެ ލިޔުންތައް އެޓެސްޓްކުރުމަށް އިންޑިޔާ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެފި

އެމްޑީޕީއިން މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބަލެވޭ 4 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޒުވާނުންގެ އާބާދީއެއް ރޮއްވާލުމަކީ، އަޅުގަނޑަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން-

މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލުދަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ގއ. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގުމާއި ފެނަކައިން ހަވާލުވެއްޖެ