ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް

މާލެއިން ނުލިބޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްވެސް އައްޑޫ ސިޓީން ލިބޭނެ!

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން މެޑިކަލް ސާމާނުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އަތްދޮވުމުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް ކިޔަވާދޭން ފަށަނީ!

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ދިރާސާތައް ވަރަށް މުހިއްމު- ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ރީޖަނަލް އޮފީސް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ވޯކްޝޮޕްއެއް ބާއްވައިފި

1 2 ... 119 120 121 122 123 124 125 ... 193 194