ކްލިނިކްތަކުގެ ވެރިންނާއި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޭޑީކޭއިން ދަނގެތީގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަކުލު ހުޅުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށައިފި

"ފަންސަވީހަށް ފަންސަވީސް" ކެމްޕޭން ތިނަދޫގައި އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ

ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

"ޑަންކެން ހައިންސް" ބްރޭންޑުގެ ބައެއް ކޭކް މިކްސިން ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ގޮދަން ފުށުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީ ސަމާލުވާން އެމްއެފްޑީއޭއިން އަންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

1 2 ... 113 114 115 116 117 118 119 ... 204 205