އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް 5 މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް 5 މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ.ޝަހީމް

އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލުތައް ހުޅުވަނީ

އެމް.އެން.ޔޫއާާއި، އެމް.އައި.ޔޫއަށް ޗާންސެލަރުން ހަމަޖައްސަވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ 3 ޔުނިވަރސިޓީއަކާއެކު މަންދުކޮލެޖުން ސޮއިކޮށްފި

2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް

ލިޔުންތެރިކަމުގެ މަންފާ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަތުން މުހިންމު

މަތީ ތަޢްލީމްގެ ލޯނު އެހީގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް

1 2 ... 171 172 173 174 175 176 177 ... 184 185