ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަހާސް ސްކީމަކީ ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށްވުރެ ރަނގަޅު ސްކީމެއް

އެއާރޕޯޓުން ފުރާ ބިދޭސީން އަތުން ނަގާ ސާރވިސްޗާޖު ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފަރުމަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވެސެލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިސްލާމިކް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް މިއަހަރު ގާއިމްކުރަނީ

އެސްޓީއޯ އިން މިފަހަރު ރޯދައަށް އާ ބްރޭންޑެއްގެ އުފެއްދުންތަކެއް

އިޤްތިޞާދީ ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދުބާއީގެ ފަންނީ އެހީ

މާލެ، ހުޅުލެ ފެރީޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުފެށި

ފަރުކޮޅުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓް ނަހަދާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި

4 ރަށެއްގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

1 2 ... 702 703 704 705 706 707 708 ... 726 727