ނޮކިއާ ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ގަތުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އެއްބަސްވުމަކަށް

ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރިޒާރވްގައި ބޭރު ފައިސާގެ އަދަދު 350 މިލިއަން ޑޮލަރަށް.

ކަނދުފަތިތައް ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން އޭޝިޔާގެ އިޤްތިސާދުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ގެދޮރުވެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސީ ކެޓަގަރީއަށް ލިބޭ ހީކުރިވަރަށްވުރެ ކުޑަ

ޓުވިޓަރއިން ހަތް ދިހަ މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކަން ނިންމައިފި.

ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅުރަށްރަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

މިހާތަނަށް 18.9މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީ މަސްވެރިންނަށް ދެވިއްޖެ- ފިޝަރީޒް

އެމެރިކާގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ފާއިތުވި ތިން މަސް ތެރޭ ނުދާހާ ދަށަށް