ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވަން ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

މިދިޔަމަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 985 މިލިއަން ރުފިޔާ

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް 261 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކު ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން- ގަވަރުނަރު

ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ކަންމަތީ ފިހާރައެއްހެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހިންގި ޒަމާން ނިމިއްޖެ- ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާއެއް އުފެއްދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ- މިނިސްޓަރ މަލީހު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 282 283