"ހުޅުމާލެ ލިކަމެކް ނައިޓްމާކެޓް"ގެ ސްޓޯލްތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

6 ޤައުމެއްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަމަހު އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެެކުރީ ޗައިނާއިން - ކަސްޓަމްސް

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ނައިޓްމާކެޓުގައި ވިއްކޭނީ ފިހާރަތަކުގައި ނުވިކި ހުންނަ މުދާ އެކަނި

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާނީ 6.5 އިންސައްތަ - އައި.އެމް.އެފް

200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު ޓީޓީއެމް ޓްރެވެލް ސަމިޓް ފަށައިފި

ގެސްޓްހައުސް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭޙައިން ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް

އިންސްޓަގްރާމްކުރަން އެންމެ ރީތި ރިސޯޓަކަށް ނިޔާމަ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 404 405