ފުރަތަމަ 6 މަސްތެރޭ މިލިޔަނަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، މިއީ %9.2ގެ ކުރިއެރުމެއް

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަސްވެރިންގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޚަލާސްކޮށްފި، މިހާތަނަށް 1ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފި

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް އެމްއެންޔޫއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް ދައްކަންޖެހޭ 53 މިލިޔަން ރުފިޔާ މިހާރު ދަނީ ޖަމާކުރަމުން: މިފްކޯ

މިފްކޯއަށް ކިރާ މަހަށް މީގެފަހުން 2 ހަފުތާ ތެރޭގައި ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ: ވަޒީރު

މިދިޔަ 5އަހަރު މާލީ މުހިންމު ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލި، ކުންފުނިތަކުގެ ދަރަނި އެކަނިވެސް 98 ބިލިއަނުގައި

ފިޗުން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިންގ ދަށްކުރީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމުން: މާލީ ވުޒާރާ

"އަންނަ އަހަރުތެރޭ ރާއްޖެއަށް މަދުވެގެން 2.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ"

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1304 1305