އެމްޓީޑީސީން ހެރެތެރެ ރިސޯޓް އަނެއްކާވެސް ހިންގަން ފަށައިފި

ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ލޯނުތައް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރަނ

ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީގެގޮތުގައި މީރާއަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި މިދިޔަ މަހު ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅިފައި

ނޮކިއާ ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ގަތުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އެއްބަސްވުމަކަށް

ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރިޒާރވްގައި ބޭރު ފައިސާގެ އަދަދު 350 މިލިއަން ޑޮލަރަށް.

ކަނދުފަތިތައް ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން އޭޝިޔާގެ އިޤްތިސާދުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ގެދޮރުވެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސީ ކެޓަގަރީއަށް ލިބޭ ހީކުރިވަރަށްވުރެ ކުޑަ

1 2 ... 295 296 297 298 299 300 301 ... 303 304