ޑޭޝް-8 މަރުކާގެ އާ މަތިންދާބޯޓެއް ގަތުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާއިން އަންނަ އަހަރު މިޔަންމާއަށް އިތުރުއެހީ ދެނީ

އެސެމްބްލްކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް އާ ޤަވާއިދެއް

މާލީބާޒާރު ރެގިއުލޭޓްކުރުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް

ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ކެމިކަލް ބްރޭންޑެއް ރާއްޖެއަށ

އެސްޓީއޯއަށް ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 50މިލިއަން ދޫކުރަނީ

އޮގަސްޓް މަހު ވިލާތު ޒޯނުގެ ކާރުޚާނާތަކަށް ލިބިފައިވާ އޯޑަރުތައް ނިސްބަތުން އުފުލިފައި

ހިއްސާ ވިއްކުމުން ކުންފުންޏަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ-ސަލީމް