ތިން ދުވަހަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަނެއްކާވެސް އެއްބަސްވެއްޖެ

ސުލްޙައިގެ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވާނީ ޖަލުތަކުން އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިން މިނިވަން ކުރުމުން- އިނދިކޮޅު އިއްތިހާދ

ރަޝިޔާގެ ސިފައިން ޔުކްރެއިންއަށް ފޮނުވުން ޖީ-އެއިޓްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި.

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ހަތަރު މިލިއަން މީހުނަށް އަސަރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ބައެއް ޞަރަހައްދުތަކުގައި ނުރައްކާ މިންވަރަށް ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މަންޑޭލާއަށް އެންމެ ފަހު އިހްތިރާމް އަދާކުރުމަށް އެގައުމުން ތައްޔާރުވަނީ

ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި މިއަހަރުވެސް ދަށަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ފާއިތުވި ދެދުވަހު ނައިޖީރިއާގައި ދިން ޙަމަލާތަކުގައި 150 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން ކަނޑައެޅި މުއްދަތު ޔޫކްރެއިނުން އިތުރުކޮށްފި

1 2 ... 268 269 270 271 272 273 274 ... 294 295