ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް ހދ.އަތޮޅުގައި ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިނިސްޓަރ ދެއްވައިފި

މިހާރު ވިސްނަންވީ ރާއްޖެއަށް އާ ބާވަތްތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށް - ރައީސް

ޖަޒީރާ ކެނޯ ރޭހުން އެއްވަނަ މާލެ އަތޮޅަށް

ޓޫރިސްޓް އިންސްޕެކްޝަން ނިމުނުއިރު 1061 ތަނެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފި

އޮގަސްޓްމަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 12.4 އިންސައްތަ ކުރިއަރައިފި

ތޯމަސް ކޫކް ބަނގުރޫޓް ވިޔަސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހީނަރުކަމެއް ނާންނާނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ޖޭ.ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ނޮވެމްބަރުމަހު ހުޅުވަނީ

ރާއްޖެއިން ހަދާ ފްރީ ޑައިވް ވޯލްޑް ރެކޯޑް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 85 86