ވަރލްޑް ޓުއަރިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ސީއެންއެންއިން އެކުލަވާލި އޭޝިޔާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓުގެ ލިސްޓުގައި ވޯލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޗޭންޖް ފެއަރ ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފްވެފައި ނެތުމަކީ ހިތާމަކުރާކަމެއް- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

އަމާޒަކީ އަހަރަކު 2.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުން - ރައީސް ޞާލިޙް

ޖަނަވަރީމަހު ފަތުރުވެރިކަމަށް %6.5 ކުރިއެރުމެއް

ޓޫރިސްޓުންނަށް ޙިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކުރަން މާދަމާ ފަށަނީ

"ދަ ނޮޓިލަސް މޯލްޑިވްސް" ރިސޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69 70