އެންމެ ދިގު ވޯޓަރ ސްލައިޑްތަކާއެކު ޖުމެރިކާ ވިޓާވެލި މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވައިފި

ސްޕެއިންގެ ރިއު ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓުގެ 2 ހޮޓަލެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ޑިސްޕޯސަބަލް ޕްލާސްޓިކާއި ދެކޮޅު ކެންޕެއިންގައި ލަކްސް ރިސޯޓް ބައިވެރިވެއްޖެ

3 ފެއަރއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ޑިސްޕޯސިބަލް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރުމަށް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލައިފި

އެއަރޕޯޓްގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

މަޓާޓޯއިން ޕާޓާގެ ގޮތްޕެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް - އެންމެ މަޤްބޫލް ޑައިވް މަންޒިލަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ސައުތް އެފްރިކަން އެއަރލައިންސްގެ ސީދާ ދަތުުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީ ގަމަށް ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 59 60